En församling utför aktiviteter, bedriver verksamhet, men det är inte verksamheten som gör en församling till en församling. Till sin natur är församlingen en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som Herre och Räddare. Att vara kristen är att följa honom. Att vara församling är att göra det tillsammans. 

Livet är relationer. Livet handlar om att på olika sätt förhålla sig till sig själv, till andra och till Gud. Vårt gemensamma liv beskriver vi här med hjälp av tre nära-ord.

Nära Gud - Nära varandra - Nära världen 

Vi använder ordet ”nära” för att betona en riktning: vi vill söka oss närmare. Att vi söker oss närmare betyder att vi inte är färdiga, varken som enskilda personer eller som gemenskap. Det vi beskriver här är i viss utsträckning ideal, ett sätt att leva som vi tror Gud vägleder oss till. Men det är snarare något vi strävar mot än något vi redan uppfyllt. Därför är det samtidigt en ständig utmaning för oss. 

Vi vill leva nära Gud genom Guds ord, undervisning, bön och gudstjänsten. Att leva nära Gud innebär att följa Guds vilja. Guds kallelse till oss människor är att älska helhjärtat. Vad det konkret innebär får utvecklas i varje situation, utifrån de riktlinjer som ges av Gud i Bibeln. Förebilden för sann kärlek är Jesus Kristus. 

Vi vill leva nära varandra, i en gemenskap med goda och hela relationer. Vi som församling vill göra Guds kärlek synlig i världen. Vi vill ära Gud, växa och mogna i vår egen personliga tro, bygga en kärleksfull gemenskap och berätta och föra evangeliet vidare till andra människor. Vi vill leva nära varandra och ge plats och utrymme för olika slags människor i vår församlingsgemenskap. 

Vi vill leva nära världen men inte av världen. Gud vill i sin passionerade kärlek rädda världen. Att leva nära världen innebär för oss att ta del i Guds goda skapelse och samtidigt göra motstånd mot allt som vill bryta sönder denna värld. Jesus har gett oss som kristna ett uppdrag att berätta om honom till alla människor över hela vår värld. Var och en gör detta på sitt sätt, i ord och handling, utifrån sina personliga förutsättningar. Vi gör det samtidigt i respekt för andras människors livsåskådning, tvingar inte vår tro på någon och vill aktivt verka för religions- och övertygelse- frihet för alla. 

Vår församlingsgemenskap präglas av tre värdeord

Vi har tre ledord för vår kyrka som vi vill ska märkas i allt vi gör. När vi firar gudstjänst, när vi håller konsert, när vi delar ut matkassar, när vi samtalar med människor, när vi leker med barnen, när vi studerar bibeln, när vi samarbetar med andra aktörer i Örebros förenings- och näringsliv, när vi besöker gamla och sjuka, när vi bjuder in till läger, när vi möter varann och andra på stan. I allt vill vi att mod, generositet och sårbarhet ska märkas. Så här tänker vi om de orden: 

Mod

 • Mod är att göra det du tror är rätt även när det är skrämmande.
 • Mod krävs för att visa sårbarhet. 
 • Mod behövs också för att säga ”nej”, ”stopp”, ”vänta” eller ”ja” fastän det känns svårt. 
 • Mod i våra relationer behövs för att våga mötas - ärligt och äkta - och de mötena kan få leda till försoning, förlåtelse, upprättelse och frid. Vi tror att Gud vill ge oss det modet. 
 • Mod är viktigt för att det hjälper oss att ta oss framåt och utveckla våra relationer, vår verk- samhet och vår roll i vår omvärld - lokalt och globalt. 

Generositet

 • Generositet är att ge av allt du är och har till andra. Vi vill vara generösa med våra förmågor, pengar, ägodelar, vår tid och vår närvaro och använda dem till att hjälpa varann och vår omvärld. 
 • För oss är generositet också att ge stort utrymme för olika tankar och åsikter. Generositet är viktig för den låter oss lära av varann och ge plats åt olika människor.
 • Vi tror att Gud vill använda alla och kan tala till alla. Vi tror på Jesus som i oändlig generositet förlåter oss allt vi gjort och gör fel. Därför vill vi också vara generösa med att förlåta varann. 

Sårbarhet

 • Sårbarhet innebär att våga visa sig svag, låta fasader falla och uttrycka det som finns där inne.
 • Sårbarhet är att erkänna att vi inte klarar oss ensamma, att vi behöver Gud och varann.
 • Sårbarheten är också den punkt där en människa vänder sig till Gud och vandringen med Jesus mot att bli en hel människa kan börja. 
 • Sårbarheten är viktig för att den kan skapa autentiska möten. Möten där människor får vara den de är, känna det de känner och uttrycka det de tänker. Vi tror att alla behöver sådana möten och vi vill erbjuda en plats där det finns.

 

Fyra inriktningsmål

Ytterst handlar Immanuelskyrkan om att följa Jesus tillsammans. Och våra fyra inriktningsmål är avsedda att hjälpa oss som församling med riktning och prioritering i de olika delarna av församlingen. Vi vill vara en församling där:

 • Människor vägleds till tro, omvändelse, dop, gemenskap och lärjungaskap
 • Människor upptäcker och lever i de gåvor Gud ger.
 • Liv och livssituationer förändras. Människor upprättas.
 • Människor blir sedda och var och en är en viktig del av helheten i församlingen.

Hitta till
;